Gebruiksvoorwaarden

Essity AB (publ)
Geregistreerd kantoor: Stockholm, Zweden
Reg. nr: 556325-5511

Juridische verklaring

Het materiaal op deze site wordt verstrekt door Essity als dienst aan zijn klanten en mag alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt. Enkele exemplaren mogen worden gedownload op basis van de bepalingen hieronder.

Door materiaal van deze site te downloaden, ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat, gebruik deze site dan niet en download geen materiaal van de site.

Informatie over handelsmerken

Alle namen, logo’s en handelsmerken zijn eigendom van Essity, aangesloten ondernemingen, gerelateerde bedrijven of licentiegevers of joint venturepartners.

Essity’s handelsmerken en merknamen mogen alleen worden gebruikt zoals vermeld in deze gebruiksvoorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Essity.

Voor elke vorm van gebruik van Essity’s handelsmerken in het adverteren of promoten van Essity’s producten is toestemming vereist.

Beperkt gebruik/Licentie van enkel exemplaar

Alle inhoud van deze site, zoals tekst, graphics, logo’s, knoppen, afbeeldingen, audioclips en software, is het eigendom van Essity of zijn contentprovider en wordt beschermd door Zweeds en internationaal auteursrecht. Onbevoegd gebruik of distributie van materiaal van deze site kan een schending zijn van het auteursrecht, handelsmerk en/of andere wetten en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties.

Deze site (waaronder elk onderdeel van deze site) mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op een andere manier voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk door Essity is toegezegd. Je mag één exemplaar van de informatie op de Essity-sites downloaden op een enkele computer, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel en intern gebruik.

Je mag de informatie niet aanpassen, gebruiken of overdragen voor enig commercieel doeleinde; noch mag je enige vorm van auteursrecht of andere eigendomsverklaringen verwijderen van de informatie. Je gaat ermee akkoord dat je de verantwoordelijkheid hebt om het onbevoegd kopiëren van de materialen te voorkomen, en om ervoor te zorgen dat alle medewerkers en aannemers van jouw organisatie (indien van toepassing) zich aan deze beperkingen houden.

Het is jouw verantwoordelijkheid om alle van toepassing zijnde auteursrechten na te leven. Wij staan je toe om kopieën van deze site te maken als noodzakelijke, incidentele handelingen tijdens het bekijken; en je mag een kopie voor persoonlijk gebruik afdrukken voor zover dit redelijk is voor privédoeleinden. Alle andere vormen van gebruik zijn strikt verboden. Je mag deze site niet als deelpagina gebruiken, noch doorlinken naar een andere pagina dan de startpagina zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Essity verleent je geen rechten (uitdrukkelijk of impliciet) onder enige vorm van patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen.

Disclaimer van garanties

Deze informatie wordt verstrekt ‘zoals het is’ en biedt geen uitdrukkelijke of impliciete garantie zoals garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk van intellectuele eigendom, of geschiktheid voor een specifiek doel. Wanneer Essity doorlinkt naar de webpagina van een derde partij, is deze link alleen bedoeld voor het gemak van gebruikers en is Essity niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie die op dergelijke webpagina staat.

Essity is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade van winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie, voortkomend uit het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van de informatie, zelfs als Essity in kennis was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Daarnaast biedt Essity geen garantie van de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, graphics, links of andere artikelen die deze informatie mogelijk bevat. Essity kan op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan deze inhoud of de producten die daarin worden beschreven. Essity doet geen toezeggingen voor het bijwerken van deze informatie of andere materialen op deze site.

Gebruikersinzendingen

Alle materialen, informatie of andere communicatie die jij overdraagt of plaatst op deze site worden beschouwd als niet vertrouwelijk, niet exclusief, royalty-vrij, onherroepelijk, volledig sublicentieerbaar en niet eigen (‘Communicaties’). Essity heeft geen verplichtingen wat betreft de communicaties.

Het staat Essity vrij om communicaties openbaar te maken, te kopiëren, distribueren, verwerken en/of op andere wijze te gebruiken, samen met alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere dingen die hierin opgenomen zijn, voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Als je persoonsgegevens verstuurt naar deze site of op een andere manier aan Essity verstrekt, geef je hierbij toestemming voor Essity’s gebruik van dergelijke gegevens voor het evalueren van deze gegevens en het verhandelen van Essity’s producten en diensten, met inbegrip van het recht om de gegevens over te dragen aan derde partijen in andere landen of de persoonsgegevens op het internet te plaatsen. Essity is onder de Zweedse wetgeving verantwoordelijk voor dergelijke verwerking van persoonsgegevens, en je kunt contact opnemen met Essity in het geval van onjuiste gegevens of andere problemen met betrekking tot persoonsgegevens.

Je mag geen communicaties plaatsen die beschouwd kunnen worden als aanstootgevend, die de privacy van andere personen schenden, die beschouwd kunnen worden als commerciële marketing of die op welke manier dan ook illegaal of ongepast zijn. Essity zal dergelijke communicaties verwijderen zodra we ervan bewust worden, en we behouden ons dan het recht voor om je uit te sluiten van onze site of diensten.

Voor het gebruik van diensten van derde partijen, zoals Facebook, kunnen er ook voorwaarden voor derde partijen van toepassing zijn. Voor Facebook geldt bijvoorbeeld de ‘Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden’ voor alle gebruikers en bezoekers van Facebook, en we adviseren dat je deze voorwaarden doorleest voordat je een dergelijke dienst van een derde partij gebruikt.

Overige

Essity kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door het bijwerken van dit bericht.

Essity behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om (1) deze juridische verklaring te wijzigen; (2) berichten te controleren en verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van de site te beëindigen, op elk moment zonder kennisgeving.

Als een van de voorwaarden of bepalingen van deze juridische verklaring onwettig, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen enkele gevolgen of beperkingen voor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overgebleven voorwaarden en bepalingen.

CONTACTINFORMATIE

Essity Netherlands B.V.
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist

 

Tel: 030-6984700
medical.cs.nl@essity.com